ÅRSMØTE IL HØDD

Det vert hermed kalla inn til årsmøte i IL Hødd, tysdag 12. mars kl. 18.00 på Høddvollhuset. Vel møtt!

SAKLISTE ÅRSMØTE

IL HØDD
1. Godkjenne dei som har stemmerett (jfr. § 6 i lova)
2. Godkjenning av innkalling
3. Godkjenning av sakliste
4. Godkjenne møtereglane
5. Val av ordstyrar og referent
6. Val av 2 medlemmer til å underskrive protokoll
7. Godkjenning av årsmeldingar
8. Godkjenning av rekneskap
9. Handsame forslag og saker
10. Fastsetje medlemskontingent og treningsavgift
11. Vedta budsjett
12. Handsame laget sin organisasjonsplan
13. Engasjere statsautorisert revisor til å revidere rekneskapen
14. Heidersmerke
15. Val
a. Val av gruppestyra kvar for seg. Gruppestyra konstituerer seg sjølve i høve organisasjonsplanen.
b. Val av hovudstyret: Leiar og nestleiar og 4 styremedlemmar som er representant for kvar av gruppene og 4 varamedlemmar
c. Kontrollkomite
d. Lovnemnd
e. Representantar til ting og møte i dei organisasjonane som idrettslaget har representasjonsrett
f. Valkomité

Saksdokument *Signert

Regnskap 2018

Budsjett 2019

Revisors beretning

Kontrollkomiteen si beretning for 2018

Lovnorm IL Hødd

Høddvoll den 12.03.2019
Styret i IL Hødd

Annonse fra Obos-ligaen: